شهریور...........

هریور چه عاشقانه 

روزهایش را ورق می زند

تا برسد به پاییز

مجالی نیست

باید رنگ ها را مهمان

 برگ ها کرد

پاییز می آید

و باز شهریور می ماند 

وعاشقانه هایش...!❤ ️


/ 0 نظر / 9 بازدید